Algemene voorwaarden Magister JFT

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.        Verkoper: Magister JFT, handelend namens of in samenwerking met Stichting Activiteiten Magister JFT;
 2.        Koper: diegenen die gebruik willen maken van de services van Magister JFT die op de websites worden aangeboden;
 3.        Leden: leden van Magister JFT;
 4.        Dag: iedere dag van de week (kalenderdag);
 5.        Werkdag: een van de volgende dagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag;
 6.        Product: een activiteit, samenvatting of gadget aangeboden op de websites van verkoper;
 7.        Beschrijving: Alle bij een product behorende tekst op de pagina waar het product kan worden besteld. Vorm en omvang zijn afhankelijk van de betreffende website.
 8.        Activiteit: een activiteit georganiseerd door Magister JFT of Stichting Magister JFT ten behoeve van leden en in bepaalde gevallen niet-leden die voor deelname in aanmerking komen volgens de productsbeschrijving;
 9.        Samenvatting: een document aangeboden door Magister JFT in papieren vorm dat een (gedeeltelijke) samenvatting behelst van een vak gedoceerd aan Tilburg Law School;
 10.        Gadget: een kledingsstuk, kantoorartikel or accessoire met het logo van Magister JFT erop gedrukt.
 11.        Overeenkomst gesloten langs elektronische weg: overeenkomst gesloten via de websites van koper.
 12.        Dagelijks Bestuur: De KvK-vertegenwoordigingsbevoegde bestuurders van Magister JFT, die als zodanig tevens KvK-vertegenwoordigingsbevoegd zijn voor Stichting Activiteiten Magister JFT.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de volgende websites
  1.        Magisterjft.nl;
  2.        Shop.magisterjft.nl; en
  3.        JBTilburg.nl.
 2.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van verkoper met betrekking tot de producten vermeld op de websites genoemd in lid 1 en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en koper op die websites;
 3.        Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert;
 4.        Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden;
 5.        Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van een of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 – Aanbod

 1.        De producten aangeboden op de websites van verkoper worden vrijblijvend aangeboden;
 2.        Alle gebruikte afbeeldingen in het aanbod dienen slechts ter indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst;
 3.        Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verkoper kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 1.        De overeenkomst gesloten langs elektronische weg komt tot stand op het moment van aanvaarding door koper van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden;
 2.        Indien koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt verkoper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod;
 3.        In een productsbeschrijving kan genoemd worden dat koper een toeslag moet betalen indien hij geen lid is. Deze toeslag dient te worden betaald:
  1.        Op het moment van levering;
  2.        Op een moment tussen totstandkoming van de overeenkomst en de levering, op initiatief van Magister JFT; of
  3.        Op het moment van incasso van de reguliere verplichting van koper, wanneer betaling na levering geschiedt, al dan niet door middel van automatische incasso.

 

Artikel 5 – Toeslag

In de beschrijving van een product kan worden vermeld dat niet-leden een toeslag verschuldigd zijn die dient te worden betaald op het moment van levering of, in het geval van een automatische incasso, die tegelijk met de basisprijs geïncasseerd wordt. De toeslag is in ieder geval verschuldigd wanneer koper op het moment van levering niet aan kan tonen lid te zijn van Magister JFT, en lidmaatschap ook niet blijkt uit

 

Artikel 6 - Levering

 1.        Levering van de verschillende soorten producten geschiedt op de volgende wijze:
  1.        Activiteiten worden geleverd op de datum, tijd en locatie vermeld in de productsbeschrijving op de websites van koper dan wel in correspondentie van Magister JFT naar koper;
  2.        Samenvattingen worden geleverd op het kantoor van Magister JFT; en
  3.        Gadgets worden geleverd op het kantoor van Magister JFT.
 2.        De leveringstermijn van gadgets en samenvattingen wordt vermeld op de webshop. Aan de vermelde termijn kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 7 – Ontbinding door koper

 1.        Koper kan de overeenkomst kosteloos ontbinden in de volgende gevallen:
  1.        Indien hij/zij op het moment van levering van de samenvatting of gadget (zonder opgaaf van reden) aangeeft de overeenkomst te willen te ontbinden;
  2.        Indien hij/zij zich ten minste twee weken voor een activiteit afmeldt, tenzij een voor koper gunstigere termijn wordt vermeld in correspondentie van Magister JFT naar koper; of
  3.        In overige gevallen in overleg met het Dagelijks Bestuur.
 2.        Na levering is de overeenkomst onherroepelijk.

 

Artikel 8 – Ontbinding door verkoper

 1.        Verkoper behoudt zich het recht voor om iedere overeenkomst met betrekking tot activiteiten, samenvattingen of gadgets op ieder moment voor levering geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer:
  1.        Een product exclusief wordt aangeboden aan leden en koper geen lid is;
  2.        Een product wordt aangeboden aan leden en niet-leden, waarbij niet-leden een toeslag verschuldigd zijn, en koper deze toeslag niet kan of wil betalen; of
  3.        Koper op een van de lijsten bedoeld in artikel 9 staat en deelname aan een activiteit op grond daarvan door verkoper wordt geweigerd.
 2.        Wanneer koper in één overeenkomst meerdere producten afneemt bij verkoper en die overeenkomst gedeeltelijk wordt ontbonden krachtens lid 1, dan blijft de overeenkomst voor het overige in stand zolang er producten worden afgenomen.

 

Artikel 9 – Grijze en Zwarte lijsten

 1.        Het Dagelijks Bestuur onderhoudt een grijze lijst;
 2.        Op de grijze lijst staan diegenen die op verminderde prioriteit hebben bij toekenning van kaartjes voor activiteiten. Een persoon komt op de grijze lijst door ten minste eenmaal ongeoorloofd afwezig te zijn in de zin van lid 3.
 3.        Een persoon is ongeoorloofd niet aanwezig wanneer hij/zij naar de mening van het Dagelijks Bestuur zonder opgaaf van een geldige reden niet aanwezig is bij een activiteit waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven doch niet tijdig heeft afgemeld in de zin van artikel 7, lid 1.
 4.        Het Dagelijks Bestuur onderhoudt een zwarte lijst;
 5.        Op de zwarte lijst staan diegenen die uitgesloten zijn van deelname aan activiteiten. Een persoon komt op de zwarte lijst door ten minste driemaal ongeoorloofd afwezig te zijn in de zin van lid 3.
 6.        Ongeoorloofde afwezigheid wordt vergeven en/of plaatsing op de grijze of zwarte lijst verwijderd in overleg met het Dagelijks Bestuur.

 

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;
 2. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk, met instemming van beide partijen, worden afgeweken;
 3. De kantonrechter te Tilburg is bevoegd geschillen tussen partijen te beoordelen.